Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach. Adres: 08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 9, telefon do sekretariatu: 25 794 33 30, email: sekretariat@ckz.siedlce.pl, więcej informacji »
Wtorek 28 Listopada 2023
331 dzień roku.
Do końca roku pozostało: 33 dni.

Imieniny obchodzą: Lesław, Zdzisław, Jakub, Stefan, Grzegorz, Natalia, Roma

strona główna

mapa strony

drukuj

kontakt

powrót
 
 Aktualności
 
2023-11-17

Elektromechatron - Etap Szkolny
  więcej
2023-11-10

11 listopada - Dzień Niepodległości
  więcej
archiwum

                               

RODO

 RODO - Obowiązek informacyjny

Administratorem danych przetwarzanych w Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach jest:

Centrum Kształcenia Zawodowego w Siedlcach,

08-110 Siedlce, ul. Konarskiego 9, tel. 25 794 33 30, sekretariat@ckz.siedlce.pl

Podstawą prawną przetwarzania danych jest:

do dnia 24 maja 2018 r. art. 23 ust. 1 pkt 2 ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę:  Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60),

a od 25 maja 2018 r. art. 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólnego rozporządzenia o ochronie danych) (Dz. Urz. UE 2016: L.119/1), dalej zwane RODO, w związku z art. 149 ust. 4 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 roku Przepisy wprowadzające ustawę: Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60)

W trakcie procesu przetwarzania dane nie będą udostępniane żadnym podmiotom trzecim, nie będą przekazywane również do państwa trzeciego.

Dane mogą być udostępnione jedynie w sytuacji, gdy zwróci się o to uprawniony organ w ramach prowadzonego przez siebie postępowania (np. policja, prokuratura, sąd).

Informacje dotyczące przetwarzanych danych, w tym w szczególności informacje o uczniu będą wymieniane (za pośrednictwem systemu elektronicznego wspierającego prowadzenie procesu naboru) pomiędzy szkołami wskazanymi powyżej na liście preferencji, w celu usprawnienia wymiany danych pomiędzy placówkami.

Zgromadzone dane będą przechowywane przez szkołę, nie dłużej niż do końca okresu, w którym uczeń uczęszcza do tej szkoły (zgodnie z art. 160 ust. 1 ustawy Prawo oświatowe).

Szkoły, do których uczeń uczęszcza przechowują jego dane przez okres jednego roku, chyba że do dyrektora szkoły została wniesiona skarga do sądu administracyjnego i postępowanie nie zostało zakończone prawomocnym wyrokiem, wówczas dane są przechowywane do momentu uprawomocnienia się wyroku.

Prawnym opiekunom ucznia przysługuje prawo dostępu do danych osobowych dziecka, żądania ich sprostowania lub usunięcia. Wniesienie żądania usunięcia danych jest równoznaczne z rezygnacją w procesie prz. Ponadto przysługuje im prawo do żądania ograniczenia przetwarzania w przypadkach określonych w art. 18 RODO.

W ramach prowadzenia procesu rekrutacji dane nie są przetwarzane na postawie art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO, zatem prawo do wniesienia sprzeciwu na podstawie art. 21 RODO nie przysługuje. Podobnie ze względu na fakt, iż jedyną podstawą prawną przetwarzania danych w procesie naboru jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO nie przysługuje prawo do przenoszenia danych na podstawie art. 20 RODO.

W trakcie przetwarzania danych nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania, a których mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. Oznacza to, że żadne decyzje dotyczące  ucznia w placówce nie zapadają automatycznie oraz że nie buduje się żadnych profili kandydatów.

Opiekunom prawnym kandydata, jeżeli twierdzą, że przetwarzanie danych w procesie nauczania narusza obowiązujące przepisy prawa, przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, zgodnie z art. 77 RODO. W Polsce organem nadzorczym, o którym mowa jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych. Należy pamiętać, iż ten tryb dotyczy wyłącznie zagadnienia zgodności z prawem przetwarzania danych osobowych, nie dotyczy zaś przebiegu procesu naboru, dla którego ścieżkę odwoławczą przewidują przepisy Prawa oświatowego.

Dane kontaktowe Inspektora ochrony danych:

Daniel Szostek, e-mail: iod@e-xpert.com.pl

Należy pamiętać, iż powyższe dane służą wyłącznie do kontaktu w sprawach związanych bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych. Inspektor ochrony danych nie posiada i nie udziela informacji dotyczących przebiegu procesu naboru, w szczególności informacji o ofercie szkoły, statusie zgłoszenia, punktacji, kryteriach ani wynikach rekrutacji.

Wskazane powyżej uprawnienia wynikające z przepisów RODO przysługują począwszy od 25 maja 2018 r.
 

 


powrót    do góry     
Kontakt  |  Mapa strony » Copyright © 2023 Centrum Kształcenia Zawodowego. All rights reserved
Projekt i wykonanie: Magdalena Szarek-Mistewicz
Liczba wejść: 1245813, dziś: 212